Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


● Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
● Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
● Dag: kalenderdag;
● Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
gespreid;
● Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.
● Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
● Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
aan consumenten aanbiedt;
● Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
● Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen.
● Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


Bedrijfsnaam: MK-ECOM
Pr. Willem-Alexanderstraat 1E, 3466LW Waarder;
E-mailadres: info@gadgetspy.nl
KvK-nummer: 92618294
Btw-identificatienummer: NL004965811B39
Telefoon: 0613687191 


Artikel 3 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod
van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen
tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te
zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze
algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich
in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is. Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling
die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Situaties die niet in deze
algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze
algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze
algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties, en gegevens in het
aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave
van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
● De prijs inclusief belastingen;
● De eventuele kosten van verzending;
● De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
● Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
● De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
● De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
● De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
● Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
● De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
● De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
● De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
● De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in
lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De
ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer
op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is
hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. Het bezoekadres
van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. De
voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht; c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. De in
artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e.
De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de
bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat
de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht,
dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen
dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs
van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de
ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het
retourneren van de producten voor de rekening van de consument. Indien de consument
een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending
overlegd kan worden.


Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor bepaalde
producten en diensten, mits hij dit duidelijk vermeldt in het aanbod en dit gebeurt voordat de
overeenkomst wordt gesloten. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten en diensten die:
a. Op maat zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument; b. Persoonlijk van aard
zijn en niet kunnen worden teruggestuurd; c. Snel kunnen bederven of verouderen; d.
Onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen
invloed op heeft; e. Losse kranten, tijdschriften of producten betreft met een verzegeling die
de consument heeft verbroken; f. Hygiënische producten zijn waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken; g. Diensten betreft die reeds zijn begonnen met uitdrukkelijke
instemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken; h. Betrekking hebben op
logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding en op een specifieke datum of tijd
worden geleverd.


Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in BTW-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer
producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; b. De consument de
bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.


Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst en de specificaties zoals vermeld in het aanbod. Tevens voldoen de
producten en/of diensten aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en aan
de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van het sluiten
van de overeenkomst.
Indien er specifieke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van het product voor andere
doeleinden dan normaal gebruik, staat de ondernemer er ook voor in dat het product
geschikt is voor deze andere doeleinden.
Eventuele garanties verstrekt door de ondernemer, fabrikant of importeur doen niets af aan
de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering
aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Bij retourzending van de producten dient
dit te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Het is
echter belangrijk op te merken dat de ondernemer niet verantwoordelijk is voor de
uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
de producten.
De garantie geldt niet in de volgende gevallen:
● Indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt,
of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
● Indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld, of in strijd zijn met de aanwijzingen van
de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
● Indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.


Artikel 11 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De plaats van levering is het
adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Geaccepteerde bestellingen worden met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen,
uitgevoerd, tenzij er een langere leveringstermijn is afgesproken en de consument hiermee
akkoord is gegaan.
Indien de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, zal de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de
bestelling heeft geplaatst, bericht ontvangen. In dat geval heeft de consument het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en eventuele schadevergoeding te eisen. Bij
ontbinding zal de ondernemer het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij vervangende artikelen kan
het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
● Een overeenkomst voor onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld leveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan te allen tijde door de
consument worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
● Een overeenkomst voor bepaalde tijd die strekt tot het geregeld leveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan te allen tijde tegen het
einde van de bepaalde duur worden opgezegd met inachtneming van de
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
● De consument kan de genoemde overeenkomsten te allen tijde opzeggen en is niet
beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.
● De opzegging kan plaatsvinden op dezelfde wijze als de overeenkomst is
aangegaan.
● De opzegtermijn voor de consument is gelijk aan de opzegtermijn die de ondernemer
voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
● Een overeenkomst voor bepaalde tijd die strekt tot het geregeld leveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
● Een overeenkomst voor bepaalde tijd die strekt tot het geregeld leveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften mag stilzwijgend worden verlengd voor een
maximale duur van drie maanden, mits de consument deze verlengde overeenkomst
tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
● Een overeenkomst voor bepaalde tijd die strekt tot het geregeld leveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval
de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand.


Artikel 13 – Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de consument te
worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn, zoals bedoeld in
artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst, begint deze
termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument is verplicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de consument in gebreke blijft met betaling, behoudt de ondernemer, behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de consument
kenbaar zijn gemaakt, in rekening te brengen.


Artikel 14 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden
ingediend bij de ondernemer.
De ondernemer zal binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht een
antwoord geven op de bij hem ingediende klacht.
Indien de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen
de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie van
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
Indien de klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, heeft de ondernemer naar
eigen keuze de mogelijkheid om de geleverde producten kosteloos te vervangen of te
repareren.


Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zelfs als
de consument woonachtig is in het buitenland.